View all English videos

Khan Academy isiXhosa

I-Khan Academy ngumanyano ozibona enobizo. Injongo ye-Khan Academy ayiyokuba yenze imali - yeyokuba yenze utshintsho oluhle kwimfundo elizweni kwaye yenze ukuba wonke umntu naphi na akwazi ufikelela kwimfundo ekumngangatho ophezulu njengowelizwe jikelele. Ngaphandle kwezi zisezantsi, ezinye i-video ezizoqobo ziyafumaneka kwinxuwa ye-Khan Academy. Ukufumana ii-video ezinawo namagama wolandela, yiya kwelinxuwa: www.khanacademy.org/contribute

Ukuba ufuna ukuzidibanisa nalento yenzwa yi-Khan Academy, yiya ku http://international.khanacademy.org

Inguqulo yezi-video usuka kwiSilungu uyotsho kwisiXhosa uyiphathelwe yiYunivesithi yaseKapa idibane no-Numeric kwaye no-ClickMaths.

Advocate: Adrian Cox
Email: info@clickmaths.org

Geometry: Worked Examples

Special properties and parts of triangles

Limits

Sequences and induction

Probability and combinatorics

 • Trig identities and examples

  Congruent triangles

 • Perimeter, area and volume

  Right triangles

  Basic Trigonometry

 • Angles and intersecting lines

 • Ratios and rational expressions

 • Quadratics

 • Factoring quadratic expressions Example 4: Factoring by grouping Example: Complex roots for a quadratic
  Examples: Factoring simple quadratics Example 5: Factoring by grouping Discriminant of Quadratic Equations
  Example 1: Factoring quadratic expressions Example 6: Factoring by grouping Discriminant for Types of Solutions for a Quadratic
  Example 1: Solving a quadratic equation by factoring Example: Roots and vertex of a parabola Quadratic Equation part 2
  Example 2: Solving a quadratic equation by factoring Example: Parabola vertex and axis of symmetry Quadratic Formula (proof)
  Example 3: Solving a quadratic equation by factoring Examples: Graphing and interpreting quadratics CA Algebra I: Quadratic Equation
  Example 4: Solving a quadratic equation by factoring Applying Quadratic Functions 1 CA Algebra I: Quadratic Roots
  Example: Graphing a quadratic Applying Quadratic Functions 2 Quadratic Inequalities
  Example 1: Factoring trinomials with a common factor Parabola Focus and Directrix 1 Quadratic Inequalities (visual explanaition)
  Factoring Special Products Introduction to the quadratic equation Focus and Directrix of a Parabola 2
  Example 1: Factoring difference of squares CA Algebra I: Completing the Square Solving Quadratic Equations by Square Roots
  Example 2: Factoring difference of squares Algebra II: Quadratics and Shifts Example: Solving simple quadratic
  Example: Factoring perfect square trinomials Solving a quadratic by factoring Solving Quadratic Equations by Completing the Square
  Example: Factoring a fourth degree expression CA Algebra I: Factoring Quadratics Completing the square (old school)
  Example: Factoring special products Example: Quadratics in standard form Example: Completing perfect square trinomials
  Factor by Grouping and Factoring Completely Proof of Quadratic Formula Example 1: Completing the square
  Graphs of Quadratic Functions Example 1: Using the quadratic formula Example 2: Completing the square
  Example: Basic grouping Example 2: Using the quadratic formula Example 3: Completing the square
  Example 1: Factoring by grouping Example 3: Using the quadratic formula Example 4: Completing the square
  Example 2: Factoring by grouping Example 4: Applying the quadratic formula Example 5: Completing the square
  Example 3: Factoring by grouping Example 5: Using the quadratic formula How to Use the Quadratic Formula
 • Factoring quadratic expressions
  Examples: Factoring simple quadratics
  Example 1: Factoring quadratic expressions
  Example 1: Solving a quadratic equation by factoring
  Example 2: Solving a quadratic equation by factoring
  Example 3: Solving a quadratic equation by factoring
  Example 4: Solving a quadratic equation by factoring
  Example: Graphing a quadratic
  Example 1: Factoring trinomials with a common factor
  Factoring Special Products
  Example 1: Factoring difference of squares
  Example 2: Factoring difference of squares
  Example: Factoring perfect square trinomials
  Example: Factoring a fourth degree expression
  Example: Factoring special products
  Factor by Grouping and Factoring Completely
  Graphs of Quadratic Functions
  Example: Basic grouping
  Example 1: Factoring by grouping
  Example 2: Factoring by grouping
  Example 3: Factoring by grouping
  Example 4: Factoring by grouping
  Example 5: Factoring by grouping
  Example 6: Factoring by grouping
  Example: Roots and vertex of a parabola
  Example: Parabola vertex and axis of symmetry
  Examples: Graphing and interpreting quadratics
  Applying Quadratic Functions 1
  Applying Quadratic Functions 2
  Parabola Focus and Directrix 1
  Introduction to the quadratic equation
  CA Algebra I: Completing the Square
  Algebra II: Quadratics and Shifts
  Solving a quadratic by factoring
  CA Algebra I: Factoring Quadratics
  Example: Quadratics in standard form
  Proof of Quadratic Formula
  Example 1: Using the quadratic formula
  Example 2: Using the quadratic formula
  Example 3: Using the quadratic formula
  Example 4: Applying the quadratic formula
  Example 5: Using the quadratic formula
  Example: Complex roots for a quadratic
  Discriminant of Quadratic Equations
  Discriminant for Types of Solutions for a Quadratic
  Quadratic Equation part 2
  Quadratic Formula (proof)
  CA Algebra I: Quadratic Equation
  CA Algebra I: Quadratic Roots
  Quadratic Inequalities
  Quadratic Inequalities (visual explanaition)
  Focus and Directrix of a Parabola 2
  Solving Quadratic Equations by Square Roots
  Example: Solving simple quadratic
  Solving Quadratic Equations by Completing the Square
  Completing the square (old school)
  Example: Completing perfect square trinomials
  Example 1: Completing the square
  Example 2: Completing the square
  Example 3: Completing the square
  Example 4: Completing the square
  Example 5: Completing the square
  How to Use the Quadratic Formula
 • Logarithms

  Graphing points, equations and inequalities

 • Systems of equations and inequalities

 • Problem Solving Word Problems 2 Solving Systems of Equations by Elimination Example 1: Solving systems by substitution
  Overtaking Word Problem Solving Linear Systems by Substitution Example 3: Solving systems by substitution
  Passing Trains Solving Linear Systems by Graphing The Substitution Method
  Passed Bike Word Problem Solving the Troll Riddle Visually Substitution Method 2
  Two Passing Bicycles Word Problem Trolls, Tolls, and Systems of Equations Testing a solution for a system of equations
  Officer on Horseback Talking bird solves systems with substitution Graphing Systems of Equations
  Systems and rate problems 3 Practice using substitution for systems Graphical Systems Application Problem
  Systems and rate problems 2 Systems with Elimination Practice Example 2: Graphically Solving Systems
  Systems and rate problems How many bags of potato chips do people eat? Example 3: Graphically Solving systems
  Mixture problems 3 Simple Elimination Practice Example 1: Solving systems by elimination
  Mixture problems 2 Solving Systems Graphically Example 2: Solving systems by elimination
  Mixture problems 1 Inconsistent systems of equations Addition Elimination Method 1
  Example 4: Solving a word problem with substitution Infinite solutions to systems Addition Elimination Method 2
  Special Types of Linear Systems Consistent and Inconsistent Systems Addition Elimination Method 3
  Old video on system of equations Independent and Dependent Systems Addition Elimination Method 4
  Solving Systems of Equations by Multiplication Practice thinking about number of solutions to systems Example 3: Solving systems by elimination
  King's Cupcakes: Solving Systems by Elimination Example 2: Solving systems by substitution
 • Problem Solving Word Problems 2
  Overtaking Word Problem
  Passing Trains
  Passed Bike Word Problem
  Two Passing Bicycles Word Problem
  Officer on Horseback
  Systems and rate problems 3
  Systems and rate problems 2
  Systems and rate problems
  Mixture problems 3
  Mixture problems 2
  Mixture problems 1
  Example 4: Solving a word problem with substitution
  Special Types of Linear Systems
  Old video on system of equations
  Solving Systems of Equations by Multiplication
  King's Cupcakes: Solving Systems by Elimination
  Solving Systems of Equations by Elimination
  Solving Linear Systems by Substitution
  Solving Linear Systems by Graphing
  Solving the Troll Riddle Visually
  Trolls, Tolls, and Systems of Equations
  Talking bird solves systems with substitution
  Practice using substitution for systems
  Systems with Elimination Practice
  How many bags of potato chips do people eat?
  Simple Elimination Practice
  Solving Systems Graphically
  Inconsistent systems of equations
  Infinite solutions to systems
  Consistent and Inconsistent Systems
  Independent and Dependent Systems
  Practice thinking about number of solutions to systems
  Example 2: Solving systems by substitution
  Example 1: Solving systems by substitution
  Example 3: Solving systems by substitution
  The Substitution Method
  Substitution Method 2
  Testing a solution for a system of equations
  Graphing Systems of Equations
  Graphical Systems Application Problem
  Example 2: Graphically Solving Systems
  Example 3: Graphically Solving systems
  Example 1: Solving systems by elimination
  Example 2: Solving systems by elimination
  Addition Elimination Method 1
  Addition Elimination Method 2
  Addition Elimination Method 3
  Addition Elimination Method 4
  Example 3: Solving systems by elimination
 • Introduction to algebra

 • Polynomials

 • Adding and subtracting polynomials 1 Square a Binomial Algebraic Long Division
  Adding and subtracting polynomials 2 Subtracting polynomials Algebra II: Simplifying Polynomials
  Adding and subtracting polynomials 3 Terms coefficients and exponents in a polynomial Multiplication of Polynomials
  Adding polynomials Multiplying Monomials Multiplying Binomials
  Dividing Monomials Terms coefficients and exponents in a polynomial Multiplying Polynomials1
  Evaluate a polynomial at a given value Dividing Monomials Multiplying Polynomials 2
  Evaluating a Polynomial at a given value Interesting Polynomial Coefficient Problem Square a Binomial
  Example: Adding polynomials with multiple variables Multiplying and Dividing Monomials 1 Special Products of Binomials
  Factoring and the Distributive Property Polynomials 2 Special Polynomials Products 1
  Factoring and the Distributive Property 2 Multiplying and Dividing Monomials 3 Multiplying Monomials by Polynomials
  Monomial Greatest Common Factor Addition and Subtraction of Polynomials Multipyling polynomials
  More multiplying polynomials Subtracting polynomials with multiple variables Multiplying Polynomials 3
  Multiply Polynomials1 Polynomial Division More Multiplying Polynomials
  Multiplying and Dividing Monomials 1 Polynomial divided by monomial Multiplying and Dividing Monomials 2
  Multiplying and Dividing Monomials 2 Dividing multivariable polynomial with monomial Monomial Greatest Common Factor
  Multiplying and Dividing Monomials 3 Dividing polynomials 1 Factoring and the Distributive Property
  Multiplying Monomials Dividing polynomials with remainders Factoring and the Distributive Property 2
  Multiplying Monomials by Polynomials Synthetic Division Factoring and the Distributive Property 3
  Polynomials 1 Synthetic Division Example 2 Multiplying Binomials with Radicals
  Polynomials 2 Why Synthetic division works Factor polynomials using the GCF
  Simplify a polynomial Factoring Sum of Cubes Special Products of Polynomials 1
  Special Polynomials Products 1 Difference of Cubes Factoring Special Products of Polynomials 2
 • Adding and subtracting polynomials 1
  Adding and subtracting polynomials 2
  Adding and subtracting polynomials 3
  Adding polynomials
  Dividing Monomials
  Evaluate a polynomial at a given value
  Evaluating a Polynomial at a given value
  Example: Adding polynomials with multiple variables
  Factoring and the Distributive Property
  Factoring and the Distributive Property 2
  Monomial Greatest Common Factor
  More multiplying polynomials
  Multiply Polynomials1
  Multiplying and Dividing Monomials 1
  Multiplying and Dividing Monomials 2
  Multiplying and Dividing Monomials 3
  Multiplying Monomials
  Multiplying Monomials by Polynomials
  Polynomials 1
  Polynomials 2
  Simplify a polynomial
  Special Polynomials Products 1
  Square a Binomial
  Subtracting polynomials
  Terms coefficients and exponents in a polynomial
  Multiplying Monomials
  Terms coefficients and exponents in a polynomial
  Dividing Monomials
  Interesting Polynomial Coefficient Problem
  Multiplying and Dividing Monomials 1
  Polynomials 2
  Multiplying and Dividing Monomials 3
  Addition and Subtraction of Polynomials
  Subtracting polynomials with multiple variables
  Polynomial Division
  Polynomial divided by monomial
  Dividing multivariable polynomial with monomial
  Dividing polynomials 1
  Dividing polynomials with remainders
  Synthetic Division
  Synthetic Division Example 2
  Why Synthetic division works
  Factoring Sum of Cubes
  Difference of Cubes Factoring
  Algebraic Long Division
  Algebra II: Simplifying Polynomials
  Multiplication of Polynomials
  Multiplying Binomials
  Multiplying Polynomials1
  Multiplying Polynomials 2
  Square a Binomial
  Special Products of Binomials
  Special Polynomials Products 1
  Multiplying Monomials by Polynomials
  Multipyling polynomials
  Multiplying Polynomials 3
  More Multiplying Polynomials
  Multiplying and Dividing Monomials 2
  Monomial Greatest Common Factor
  Factoring and the Distributive Property
  Factoring and the Distributive Property 2
  Factoring and the Distributive Property 3
  Multiplying Binomials with Radicals
  Factor polynomials using the GCF
  Special Products of Polynomials 1
  Special Products of Polynomials 2
 • Exponent Expressions and Equations

 • Linear Inequalities

  Functions

 • Linear equations

 • Algebraic expression - least common multiple Example: Evaluating an expression Algebra: Linear Equations 3
  Converting Repeating Decimals to Fractions 1 Expression with two variables Algebra: Linear Equations 4
  Converting Repeating Decimals to Fractions 2 What is a variable Averages
  Absolute Value Equations Example 1 Why aren't we using the multiplication sign Taking percentages
  Absolute Value Equations Example 2 Combining like terms More percent problems
  Absolute Value Equations 1 Combining Like Terms 1 Age word problems 1
  Absolute Inequalities 2 Combining Like Terms 2 Age word problems 2
  Absolute Value Equations 1 Combining Like Terms 3 Age word problems 3
  Absolute Inequalities 2 Combining like terms and the distributive property Growing by a percentage
  Absolute Value Inequalities Example 3 Combining like terms and the distributive property Another percent example
  Absolute Value Inequalities Converting Repeating Decimals to Fractions 1 Ex 1 Multi step equation
  Absolute Value Inequalities Example 1 Ex 2 Age word problem Ex 2 Multi-step equation
  Absolute Value Equations Percent Problems Solving Equations with the Distributive Property
  Another Percent Word Problem Converting Repeating Decimals to Fractions 2 Solving equations with the distributive property 2
  Solving for a Variable 2 Ex 3 Age word problem Ex 2: Distributive property to simplify
  Basic Linear Equation Word Problem Example: Solving for a variable Ex 3: Distributive property to simplify
  Equation Special Cases Ex 1 Age word problem Basic Rate Problems
  Example 1: Variables on both sides Variables Expressions and Equations Early Train Word Problem
  Example 2: Variables on both sides Simple Equations Patterns in Sequences 1
  Rearrange formulas to isolate specific variables Solving One-Step Equations Patterns in Sequences 2
  Solving for a Variable Solving One-Step Equations 2 Equations of Sequences Patterns
  Variables on Both Sides One Step Equations Finding the 100th Term in a Sequence
  Algebraic Expression Least Common Multiple Two-Step Equations Challenge example: Sum of integers
  Evaluating exponential expressions 2 Solving Ax+B = C Integer sums
  Example: Evaluating expressions with 2 variables Example: Dimensions of a garden 2003 AIME II Problem 1
  Example: Evaluate a formula using substitution Example: Two step equation with x/4 term Bunch of examples
  Examples of evaluating variable expressions Algebra: Linear Equations 1 Evaluating expressions where individual variable values are unknown
  Examples of evaluating variable expressions Algebra: Linear Equations 2 Evaluating expressions with unknown variables 2
 • Algebraic expression - least common multiple
  Converting Repeating Decimals to Fractions 1
  Converting Repeating Decimals to Fractions 2
  Absolute Value Equations Example 1
  Absolute Value Equations Example 2
  Absolute Value Equations 1
  Absolute Inequalities 2
  Absolute Value Equations 1
  Absolute Inequalities 2
  Absolute Value Inequalities Example 3
  Absolute Value Inequalities
  Absolute Value Inequalities Example 1
  Absolute Value Equations
  Another Percent Word Problem
  Solving for a Variable 2
  Basic Linear Equation Word Problem
  Equation Special Cases
  Example 1: Variables on both sides
  Example 2: Variables on both sides
  Rearrange formulas to isolate specific variables
  Solving for a Variable
  Variables on Both Sides
  Algebraic Expression Least Common Multiple
  Evaluating exponential expressions 2
  Example: Evaluating expressions with 2 variables
  Example: Evaluate a formula using substitution
  Examples of evaluating variable expressions
  Examples of evaluating variable expressions
  Example: Evaluating an expression
  Expression with two variables
  What is a variable
  Why aren't we using the multiplication sign
  Combining like terms
  Combining Like Terms 1
  Combining Like Terms 2
  Combining Like Terms 3
  Combining like terms and the distributive property
  Combining like terms and the distributive property
  Converting Repeating Decimals to Fractions 1
  Ex 2 Age word problem
  Percent Problems
  Converting Repeating Decimals to Fractions 2
  Ex 3 Age word problem
  Example: Solving for a variable
  Ex 1 Age word problem
  Variables Expressions and Equations
  Simple Equations
  Solving One-Step Equations
  Solving One-Step Equations 2
  One Step Equations
  Two-Step Equations
  Solving Ax+B = C
  Example: Dimensions of a garden
  Example: Two step equation with x/4 term
  Algebra: Linear Equations 1
  Algebra: Linear Equations 2
  Algebra: Linear Equations 3
  Algebra: Linear Equations 4
  Averages
  Taking percentages
  More percent problems
  Age word problems 1
  Age word problems 2
  Age word problems 3
  Growing by a percentage
  Another percent example
  Ex 1 Multi step equation
  Ex 2 Multi-step equation
  Solving Equations with the Distributive Property
  Solving equations with the distributive property 2
  Ex 2: Distributive property to simplify
  Ex 3: Distributive property to simplify
  Basic Rate Problems
  Early Train Word Problem
  Patterns in Sequences 1
  Patterns in Sequences 2
  Equations of Sequences Patterns
  Finding the 100th Term in a Sequence
  Challenge example: Sum of integers
  Integer sums
  2003 AIME II Problem 1
  Bunch of examples
  Evaluating expressions where individual variable values are unknown
  Evaluating expressions with unknown variables 2
 • Exponents, radicals, and scientific notation

 • Ratios, proportions, units and rates

  Fractions

 • Adding and subtracting fractions Comparing Fractions 2 Multiplying Fractions Word Problem
  Adding fractions (ex 1) Comparing improper fractions and mixed numbers Multiplying Mixed Numbers
  Adding fractions examples Converting Mixed Numbers to Improper Fractions Number Sets
  Adding fractions with different signs Dividing fractions Number Sets 1
  Adding Fractions with Like Denominators Dividing Fractions Example Number Sets 2
  Adding Fractions with Unlike Denominators Dividing Fractions Word Problem Number Sets 3
  Adding Mixed Numbers Dividing Mixed Numbers Numerator and Denominator of a Fraction
  Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators Dividing Mixed Numbers and Fractions Ordering Fractions
  Adding Mixed Numbers Word Problem Equivalent fractions Ordering improper fractions and mixed numbers
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 1) Equivalent Fractions Example Proper and Improper Fractions
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 2) Finding Common Denominators Reciprocal of a Mixed Number
  Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 1) Fractions in lowest terms Subtracting Fractions
  Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 2) Identifying Fraction Parts Subtracting Mixed Numbers
  Addition and Subtraction with Significant Figures Mixed numbers and improper fractions Subtracting Mixed Numbers 2
  Changing a mixed number to an improper fraction Multiplying Fractions Subtracting Mixed Numbers Word Problem
  Changing an improper fraction to a mixed number Multiplying Fractions and Mixed Numbers comparing fractions
  Multiplying Fractions and Mixed Numbers
 • Adding and subtracting fractions
  Adding fractions (ex 1)
  Adding fractions examples
  Adding fractions with different signs
  Adding Fractions with Like Denominators
  Adding Fractions with Unlike Denominators
  Adding Mixed Numbers
  Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators
  Adding Mixed Numbers Word Problem
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 1)
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 2)
  Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 1)
  Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 2)
  Addition and Subtraction with Significant Figures
  Changing a mixed number to an improper fraction
  Changing an improper fraction to a mixed number
  comparing fractions
  Comparing Fractions 2
  Comparing improper fractions and mixed numbers
  Converting Mixed Numbers to Improper Fractions
  Dividing fractions
  Dividing Fractions Example
  Dividing Fractions Word Problem
  Dividing Mixed Numbers
  Dividing Mixed Numbers and Fractions
  Equivalent fractions
  Equivalent Fractions Example
  Finding Common Denominators
  Fractions in lowest terms
  Identifying Fraction Parts
  Mixed numbers and improper fractions
  Multiplying Fractions
  Multiplying Fractions and Mixed Numbers
  Multiplying Fractions and Mixed Numbers
  Multiplying Fractions Word Problem
  Multiplying Mixed Numbers
  Number Sets
  Number Sets 1
  Number Sets 2
  Number Sets 3
  Numerator and Denominator of a Fraction
  Ordering Fractions
  Ordering improper fractions and mixed numbers
  Proper and Improper Fractions
  Reciprocal of a Mixed Number
  Subtracting Fractions
  Subtracting Mixed Numbers
  Subtracting Mixed Numbers 2
  Subtracting Mixed Numbers Word Problem
 • Factors and multiples

  Multiplication and division

 • Negative numbers and absolute value

 • Addition and subtraction

  Decimals and percent