If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
View all English videos

Khan Academy

I-Khan Academy ngumanyano ozibona enobizo. Injongo ye-Khan Academy ayiyokuba yenze imali - yeyokuba yenze utshintsho oluhle kwimfundo elizweni kwaye yenze ukuba wonke umntu naphi na akwazi ufikelela kwimfundo ekumngangatho ophezulu njengowelizwe jikelele. Ngaphandle kwezi zisezantsi, ezinye i-video ezizoqobo ziyafumaneka kwinxuwa ye-Khan Academy. Ukufumana ii-video ezinawo namagama wolandela, yiya kwelinxuwa: https://www.khanacademy.org/contribute

Ukuba ufuna ukuzidibanisa nalento yenzwa yi-Khan Academy, yiya ku https://international.khanacademy.org

Inguqulo yezi-video usuka kwiSilungu uyotsho kwisiXhosa uyiphathelwe yiYunivesithi yaseKapa idibane no-Numeric kwaye no-ClickMaths.

Advocate: Adrian Cox
Email: info@clickmaths.org

Probability and combinatorics

Congruent triangles

Basic Trigonometry

Pythagorean Theorem

Ratios and rational expressions

Quadratics

Graphing points, equations and inequalities

Systems of equations and inequalities

Polynomials

Exponent Expressions and Equations

Functions

Linear equations

California Standards Test: Algebra 1

Exponents, radicals, and scientific notation

Fractions

Multiplication and division

Negative numbers and absolute value

Decimals and percent